Основна. 1. Цивільний кодекс України

1. Цивільний кодекс України. — К.: Кондор, 2003. — 400 с

2. Господарський кодекс України. — К.: Кондор, 2003. — 208 с

3. Про зовнішньоекономічну діяльність:Закон України від 16.04.1991 р. № 959/ХІІ-ВР.

4. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ.

5. Про заставу: Закон України від 02.10.1992 р. № 2654-ХІІ.

6. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. № 15-93.

7. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР.

8. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР.

9. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.1997 р. №283/97-ВР.

10. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 р. № 723/97-ВР.

11. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV.

12. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 30.06.1999 p. № 784-XІV.

13. Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі: Закон України від 06.07.1999 p. № 826-XIV.

14. Про державну таємницю: Закон України від 10.09.1999 р. № 079- XIV.

15. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7.12.2000 р. №2121-ІІІ.

16. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15.03.2001 р. № 2299-Ш.

17. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. № 2346/ІП.

18. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 04.05.2001 р. № 2374-ІП.

19. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07. 2001 р. № 2658-ІІІ.

20. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001р. № 2664-Ш.

21. Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 20.09.2001 р. №2740-11.

22. Про внесення змін до Закону України «Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"»: Закон України від 07.02.2002 р. № 3044-ІІІ.

23. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон України від 18.11.2003 p. № 1255-IV.

24. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 p. № 898-IV.

25. Про іпотечне кредитування, операції консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України від 19.06.2003 р. № 979-IV.

26. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19.06.2003 р. №978-IV.27. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-1V.

28. Уніфіковані правила для інкасо (публікація МТП № 522, 1995 p.).

29. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (публікація МТП № 500, 1993 p.).

30. Правила випуску та обігу валютних деривативів: Затвержено постановою Правління НБУ від 07.07.1997 р. № 216.

31. Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків-резидентів і нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях: Затвержено постановою Правління НБУ від 26.03.1998 р. № 118.

32. Інструкція про порядок виконання контролю та отримання ліцензії по експортних, імпортних та лізингових операціях: Затвержено постановою Правління НБУ від 24.03.1999 р. № 136.

33. Положення про валютний контроль: Затвержено постановою Правління НБУ від 08.02.2000 р. № 49.

34. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затвержено постановою Правління НБУ від 06.07.2000 р. № 279.

35. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України: Затвержено постановою Правління НБУ від 29.12.2000 р. №520.

36. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій: Затвержено постановою Правління НБУ від 17.07.2001 р. № 275.

37. Положення про порядок формування та використання банками
резервного фонду: Затвержено постановою Правління НБУ від 08.08.2001 р. № 334.

38. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття філій, представництв, відділень: Затвержено постановою Правління НБУ від 31. 08.2001 р. № 375.

39. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків України: Затвержено постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368.

40. Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об'єднань: Затвержено постановою Правління НБУ від 31. 08.2001 р. № 377.

41. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно - обмінних операцій на території України: Затвержено постановою Правління НБУ від 12.12.2002 р. № 502.42. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: Затвержено Постановою Правління НБУ від 16.12.2002 р. № 508.

43. Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання: Затвержено постановою Правління НБУ від 05.03.2003 р. № 82.

44. Інструкція про касові операції в банках України: Затвержено постановою Правління НБУ від 14.08.2003 р. № 337.

45. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України: Затвержено постановою Правління НБУ від 03.10.2005 р.№ 358.

46.Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття ра­хунків у національній та іноземній валюті: Затвержено постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492.

47. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами: Затвержено постановою Правління НБУ від 03.12.2003 р. № 516.

48. Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України: Затвержено постановою Правління НБУ від 03.12.2003 р. № 520.

49. Положення про регулювання НБУ ліквідності банків шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій: Затвержено постановою Правління НБУ від 24.12.2003 р. № 584.

50. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затвержено постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22.

51. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків»: Затвержено постановою. Правління НБУ від 15.03.2004 р. № 104.

52. Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті: Затвержено постановою Правління НБУ від 16.08.2006 р. № 320.

53. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України: Затвержено постановою Правління НБУ від 02.08.2004 р. № 361.

54. Інструкція про порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Затвержено постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

55. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням: Затвержено постановою Правління НБУ від 19.04.2005 р. № 137.

56. Правила торгівлі іноземною валютою: Затвержено постановою Правління НБУ від 10.08.2005 р. № 281.

57. Положення про порядок формування обов'язкових резервів: Затвержено постановою Правління НБУ від 16.03.2006 р. № 91.

58. Аналіз банківської діяльності / За ред. А. М. Герасимовича. —К.:КНЕУ, 2003. —599 с.

59. Алексеєнко М. Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 276 с

60. Банківський менеджмент: Навч. посібник / О. Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко та ін. — К.: Основи, 1999. — 671 с

61. Банківські операції: Підручник/ За ред. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2002. —476 с.

62. Банківські операції: Підручник/ За ред. А. М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2008. – 608с.

63. Банківські операції: Навчальний посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко.– К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208с.

64. Банковское дело: Учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред.

B. И. Колесникова, Л. П. Кроливецкой. — М.: Финансы и статистика, 1998. —464 с.

63. Банковское дело: Учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 576 с.

64. Гроші та кредит: Підручник / За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2006. — 744 с.

65. Збірник виробничих ситуацій з навчальної дисципліни «Банківські операції» // Керівник авт. кол. А. М. Мороз. — К.: КНЕУ, 1998. — 380с.

66. Москвин В. А. Кредитование инвестиционных проектов: Рекомендации для предприятий и коммерческих банков. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 240 с.

67. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза, М. Ф. Пуховкіної. — К.: КНЕУ, 2002. — 566 с

68. Платіжні системи: Навч. посіб. / В. А. Ющенко, А. С. Савченко, C.Л. Цокол та ін. — К.: Либідь, 1998. — 416 с.

69. Полфреман Д., Форд Ф. Основы банковского дела. — М.: ИНФРА-М, 1996.— 624 с.

70. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции. — М.: Все для вас, 1993. — 320 с.

71. Шевченко Р. І. Банківські операції: Навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003.

72. Ющенко В. А., Міщенко В. І. Управління валютними ризиками: Навч. посібник. — К.: Т-во «Знання», КОО, 1998. — 444 с.


6359258901772849.html
6359349167657658.html
    PR.RU™