Завдання. Доберіть правильні відповіді:

Доберіть правильні відповіді:

1. Знайдіть правильні відповіді на поставлені запитання:

Назвіть загальні підстави припинення трудового договору.

Назвіть додаткові підстави припинення трудового договору.

Назвіть умови розірвання строкового трудового договору за ініціативою працівника.

Назвіть дії власника при звільненні працівника за скороченням штату.

Яких працівників власник може звільнити у зв'язку із вчиненням аморального проступку?

Назвіть підстави, за якими допускається відсторонення працівників від роботи.

Які категорії працівників мають переважне право на укладення трудового договору у разі поворотного прийому на роботу?

· у разі прийому на роботу працівника, який не є сумісником;

· досягнення пенсійного віку при наявності повного стажу роботи для пенсії;

· зміна істотних умов праці;

· розірвання трудового договору на вимогу профспілкового органу;

· якщо сторони переуклали трудовий договір;

· хвороба працівника, яка перешкоджає виконанню роботи;

· якщо працівник заперечує припинення трудового договору;

· попередження працівника за два місяці;

· якщо трудові відносини фактично продовжуються і сторони не вимагають їх припинення;

· систематичне невиконання працівником своїх трудових обов'язків;

· однократне грубе порушення керівником своїх трудових обов'язків;

· втрата громадянства;

· невідповідність працівника займаній посади внаслідок недостатньої кваліфікації;

· досягнення 65 років для державного службовця;

· майстер дільниці;

· досягнення суддею пенсійного віку;

· закінчення строку трудового договору;

· одержання згоди обкому профспілки;

· вчинення корупційного діяння;

· прогул;

· ухилення від обов'язкового щеплення проти інфекції;

· неподання або подання неправдивих відомостей щодо його доходів;

· відмова працівника від переведення на іншу роботу за станом здоров'я;

· ухилення від перевірки знань з протипожежної охорони;

· порушення власником умов колективного, трудового договору;

· вихователь дошкільної установи;

· звільнені у зв'язку із призовом на строкову військову службу;

· порушення умов реалізації права на державну службу;

· звільнені за скороченням чисельності або штату працівників;

· звільнені у зв'язку з відмовою продовжувати роботу при зміні істотних умов праці;

· призов на військову або невійськову (альтернативну) службу.

2. Коли може бути звільнений працівник, який не пройшов випробування при прийнятті на роботу:

1) через 2 місяці;

2) після закінчення строку випробування;

3) протягом строку випробування.

3. Що є підставою для розірвання трудового договору за ініціативою робітника:1) відмова про перехід на роботу в іншу місцевість разом з підприємством;

2) народження дитини;

3) виявлення невідповідності зайнято посади.

4.

1. Підготувати проект наказу про перевід робітника на іншу роботу у зв’язку з виробничою необхідністю.

2. Які документи повинен надати для ставлення на роботу офіцер, звільнений в запас із озброєних сил:

1) паспорт та медичну довідку;

2) паспорт і трудову книжку;

3)військовий квиток.

Задачі

1.При прийнятті на роботу завідуючим складом Петренко повинен був принести директору заводу паспорт, трудову книжку, диплом про закінчення ВУЗу, характеристику з останнього місця роботи, довідку про забезпечення Петренка і його сім’ї жилплощею, довідку про стан здоров’я. Коли він приніс потрібні документи, директор відмовив йому у зв’язку з тим, що у Петренка є тільки диплом про закінчення технікуму, він проживає і прописаний в передмісті і потребує кращих житлових умов.

Чи є обгрунтованою відмова Петренку в прийнятті його на роботу?

Який загальний порядок прийняття на роботу?

2. При укладенні трудового договору з водієм автобусу Каперсовим директор АТП запропонував включити умови з випробування на протязі одного місяця. Каперсов заперечував проти випробувань за умовами, що в його трудовій книжці є свідчення про його кваліфікацію і що він працює водієм 15 років. Він погодився на випробовування строком в одну неділю. Директор відмовив йому в прийнятті на роботу і Каперсов звернувся до прокуратури.

Дайте відповідь Каперсову.

Який порядок випробування встановлений при прийняті на роботу? Його наслідки?

3.Лаборант Пархоменко була прийнята на роботу в НДІ зі строком випробування 3 місяця. У зв”язку з тим, що вона систематично запізнювалася на роботу на 20-30хв., через 3 неділі вона була звільнена з роботи за не втримання випробуваного строку. Пархоменко не погодилася з цим і звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі, указавши в ньому, що на роботі ніяких зауважень не мала, дисциплінарних стягнень на неї ніхто не накладав, згоди на звільнення профспілковий комітет не давав. Крім того, на момент розгляду справи в суді вона стала вагітною.Як повинен вирішити справу суд?

4.У зв’язку зі скороченням штату адміністрація підприємства звільнила бухгалтера Яблуневу з роботи. Вважаючи звільнення неправильним, Яблунева звернулася з позовом до суду про поновлення її на роботі. В позовній заяві Яблунева вказала на те, що вона працює в промисловості 15 років, зауважень щодо роботи не мала, а за добру роботу має подяку. У неї на утриманні мати і двоє неповнолітніх дітей. Більше працездатних в сім’ї немає. Сім’ї інших працівників залишені на роботі, хоча і мають краще матеріальне положення. Юрист підприємства в суді пояснив, що Яблунева звільнена з роботи за те, що її в бухгалтерії не поважають і за те, що вона часто критикує керівництво підприємства.

Завдання: 1. Підготувати проект наказу про звільнення Яблуневої за скороченням штату.

2. Скласти проект судового рішення щодо спору.

3. Яке рішення з даної справи повинен винести суд?

5.При реорганізації орендного будівельно-монтажного управління № 9 в акціонерне товариство, адміністрація запропонувала працівникам перейти на контрактну форму трудового договору, в якому передбачався режим роботи з 7-00 до 17-00 при шестиденному робочому тижні, заробітну плату виплачувати по підсумках кожного кварталу, при наданні відпустки заохочувати працівників путівками в будинок відпочинку.

Чи правомірні дії адміністрації підприємства ?

Яка сфера застосування контрактної форми трудового договору?

6. Столяр Стряпко подав заяву про звільнення за власним бажанням і попросив видати йому належним чином оформлену трудову книжку. Адміністрація відмовилася у задоволенні вимоги Стряпка, посилаючись на те, що влаштовуючись на роботу він пред'явив не трудову книжку, а довідку з останнього місця роботи.

Чи правомірні дії адміністрації?

Протягом якого строку повинна бути оформлена трудова книжка, де вона зберігається і які відомості до неї заносяться ?

У яких випадках працівнику при звільненні видається довідка замість трудової книжки?

7. Іванчуку, який влаштовувався на роботу на посаду завідуючого відділом інформації комерційного банку, було запропоновано: подати трудову книжку, паспорт, військовий квиток, диплом про вищу освіту, характеристику з останнього місця роботи, три рекомендації фахівців. Крім того, Іванчуку належало пройти тестування, яке містило 500 питань, що стосувалися професійних знань в галузі інформації, загальної ерудиції, способу мислення, особистісних якостей, сімейного життя і та ін. Після тестування передбачалося проведення співбесіди з керівником банку. Але до співбесіди Іванчука допущено не було, оскільки рішення комісії спеціалістів з приводу проведеного тестування було негативним. Іванчуку було відмовлено у прийомі на роботу як такому, що не пройшов тестування.

Проаналізуйте ситуацію і сформулюйте правові питання, які з неї витікають. Наведіть законодавство про прийом на роботу. Які права підприємств (установ, організацій), зокрема приватних, по встановленню умов професійного відбору при прийомі на роботу?

Рекомендована література

Конституція України від 28.06.1996р. [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

Закон України „Про колективні договори і угоди ” від 01.07.1993р. [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80

Закон України "Про соціальний діалог в Україні"від 23.12.2010р. [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80

Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995р. [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80

Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" 03.03.1998р. [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80

Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999:р. [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80

Закон України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» від 22.06.2012р. [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80

Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80

Закон України “Про відпустки” від 15.11.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.

Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р "Про трудові книжки працівників“

Наказ Міністерство праці та соціальної політики України 260 від 08.06.2001 про затвердження форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю

Наказ Мінпраці України, Мін'юсту України і Мінсоцзахисту України від 29 липня 1993 р. № 58і. «Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників»,

Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці тимчасових робітників та службовців» № 311-09 від 24 вересня 1974 р.

Постанова КМУ від 6 листопада 1997 р. №1238 "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення“

Постанова від 19.03.1994 КМУ Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору

Мінпраці України (до1997р.) Наказ, Форма типового документа від 15.04.1994 № 23 Про затвердження Типової форми контракту з працівником

Чанишева Г. Значення правильного оформлення трудового договору. // Право України. – 1992. – №7.

Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, 3. Я. Козак та ін.; За ред. П. Д. Пилипенка. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.

Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, 3. Я. Козак та ін.; За ред. П. Д. Пилипенка. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.

Трудове право (Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей Академії). Автор Т.А.Коляда. – Харків: ХНАМГ, 2007. -158 с.

Андрушко В., Кондратьєв Р. Спірні моменти судової практики у світлі нового тлумачення поняття "примусова праця" // Право України. – 1998. – № 3.

Греков І. Співвідношення волі і волевиявлення при розірванні трудового договору за ініціативи працівника // Право України. – 1996. – №6.

Поленина С. В. Взаимодействие системы права и системы законодательства в современной России // Государство и право. — 1999. — № 9. — С. 3–9.

14. Іншин М. І. Правове регулювання службово–трудових відносин в Україні: монографія / М. І. Іншин. — Харків: Вид–во Нац. ун–ту внутр. справ, 2004. — 337 с.

Ковальський В. С. Правотворчість: теоретичні та логічні засади: монографія / В. С. Ковальський, І. П. Козінцев. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 192 с.

Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): монографія. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 368 с.

Ярчук В. С. Трудовий договір в умовах становлення ринкової економіки в Україні: проблемні питання дефінування та онтолого–правової характеристики / В. С. Ярчук // Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право. — 2009. — Вип. 2. — С. 388–393.

Ярчук В. С. Поняття трудового договору, його роль та значення в системі сучасного трудового права України / В. С. Ярчук // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. — 2009. — № 3. — С. 189–194.

Ярчук В. С. Законодавче визначення сторін трудового договору як важливий напрям удосконалення сучасної терміносистеми трудового права / В. С. Ярчук // Господарсько-правове забезпечення розвитку економіки України в період економічної кризи: збірник доповідей та тез повідомлень учасників господарсько-правової секції № 2 «Господарсько-правове забезпечення розвитку економіки України в період економічної кризи» всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 27 листопада 2009 р.) / ред. кол. М. Л. Шелухін, Б. В. Деревянко, Ю. О. Серебрякова: у 2 ч. — Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2009. — Ч. 2. — С. 101–103.

Ярчук В. С. Спеціальні норми, що регулюють припинення трудових відносин, як складник галузевого інституту трудового договору: проблеми термінізації та шляхи вдосконалення механізму їхньої практичної реалізації / В. С. Ярчук // Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право. — 2010. — Вип. 1. — С. 390–393.

Ярчук В. С. Інститут трудового договору: історія становлення та проблеми нормативної структуризації в новому Трудовому кодексі України / В. С. Ярчук // Трудове право та проблеми соціального захисту населення в контексті правової держави: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Харків, 24–25 вересня 2010 р.) / за ред. проф. В. С. Венедіктова. — Харків: Українська асоціація фахівців трудового права; Харківський економіко–правовий університет, 2010. — С. 193–194.

Ярчук В. С. Інститут трудового договору та сфера дії норм трудового законодавства України: проблеми сучасної галузевої кодифікації / В. С. Ярчук // Господарсько–правове, цивільно–правове та фінансово–правове забезпечення розвитку економіки України: збірник доповідей та тез повідомлень учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. Секція 2: Цивільно– правове забезпечення розвитку економіки України, (м. Донецьк, 26 листопада 2010 р.): у 2 ч. — Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка; ТОВ «Цифрова фотографія», 2010. — Ч. 2. — С. 183– 185.

Хуторян Н. М. Передмова // Кодифікація трудового законодавства України: монографія / Хуторян Н. М., Лаврів О. Я., Вишновецька С. В. [та ін.]; за ред. Н. М. Хуторян, М. І. Іншина, С. М. Прилипка та О. М. Ярошенка. — Харків: ФІНН, 2009. — С. 6–13.

Митрофанов І.І., Плескун О.В. Трудовий договір як юридичний факт у трудовому праві .Монографія / І. І. Митрофанов, О. В. Плескун ; за заг. ред. І. І. Митрофанова. – Одеса : Видавництво «Фенікс», 2014. – 272 с.

Бойко М.О Особливості дострокового розірвання трудового договору, укладеного на визначений строк, з ініціативи працівника [

Буряк В.Я. Трудові спори. Порядок їх вирішення в Україні. - К.: Знання, 2003 - 894с.

Вороніна Л. Сфера і порядок застосування контракту як особливої форми трудового договору // Право України. - 2008. - №11-12. - С.32-37.

Грузінова Л.П. Трудові спори. Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2008 -435с.


6360995568268788.html
6361003279716839.html
    PR.RU™