Жиілік функция


2. динамикалық жиілік функция


3. статикалық жиілік функция


4. комплексті функция


5. ешқайсысы


237. W (jw) = Pp (w) + jQp (w); формуласында Pp (w); дегеніміз:


1. нақты бөлік


2. жорамал бөлік


3. комплексті бөлік


4. астатикалық бөлік


5. ешқайсысы.


238. W ( j ) = Pp ( ) + j Q ( ); формуласында Q p( ) дегеніміз:


1. жорамал бөлік


2. нақты бөлік


3. комплексті бөлік


4. астатикалық бөлік


5. ешқайсысы.


239. Жүйенің шығысы мен кірісіндегі амплитудалар қатынасы дегеніміз:


1. жиілік функциясының модулі


2. жиілік функциясының фазасы


3. жиілік функциясының коэффициенті


4. комплексті айнымалы функция


5. ешқайсысы.


240. Амплитуданың күшейту коэффициенті белгілі бір жиілікте басқаша қалай атайды:


1. жиілік функциясының модулі


2. жиілік функциясының фазасы


3. жиілік функциясының коэффициенті


4. комплексті айнымалы функция


5. ешқайсысы.


241. Әртүрлі жиілікте жиілік функциясыны векторының геометриялық нүктелер соңы нені анықтайды:


1. жиілік сипаттаманы


2. фазалық сипаттаманы


3. нүктелік сипаттаманы.


4. комплексті сипаттаманы


5. ешқайсысы.


242. Жиілік функциясыны векторының геометриялық нүктелер соңы сызатын жиілік сипаттама нені анықтайды:


1. АФЖС


2. ЛАФС


3. ЛАЖС


4. ЛЖС


5. ешқайсысы


243.Амплитуданың жиілікке тәуелділігі қалай аталады:


1. АЖС


2. ФЖС


3. ЛАЖС


4. ЛФС


5. ешқайсысы

244. Фаза кеңістік әдіс қай жүйелерді зерттеуде кең қолданылады?

1.2-дәрежелі

2.3-дәрежелі

3.n-дәрежелі

4.түзусызықты

5. ешқайсысы

245. Жүйе тепе-теңдігіне сәйкес фаза жазықтық нүктесі қалай аталады?

1.ерекше нүкте

2.тепе-теңдік нүктесі

3.тұрақты нүкте

4.бақылау нүктесі

5. ешқайсысы

246.Ерекше нүктелердің қандай түрлері бар?

1.тұрақты фокус

2. тепе-теңдік нүктесі

3.тұрақты нүкте

4.бақылау нүктесі

5. ешқайсысы

247. АФС модулінің логарифмі жиілік өзгеруімен нені анықтайды:
1. ЛАЖС


2. АЖС


3. ЛАФЖС


4. АФЖС


5. ешқайсысы


248.Логарифмдік сипаттамада қандай логарифмдік бірлік қолданылады:


1. децибел


2. градус


3. жиілік


4. резонанс


5. ешқайсысы


249. ЛАФЖС жиілік өзгергендегі фазаның градустағы өзгерісі нені анықтайды:


1. ЛФС


2. АФС


3. АЖС


4. ЛЖС


5. АФЖС


250.ЛФС абсцисса осі бойынша логарифмдік масштабта не салынады:


1. жиілік


2. амплитуда децибелде


3. градус

4. резонанс


5. ешқайсысы


251.Беріліс функциясында р операторын jω ауыстырып нені аламыз:


1. АФС


2. фазалық функция


3. амплитудалық функция


4. логарифмдік функция


5. ешқайсысы


252.АРЖ-нің АФС-ның формуласы:


1. W ( jω) = B( jω) / A (jω) ;


2. W ( jω) = A( jω) / B (jω) ;


3. W ( jω) = B( jω) + A (jω) ;


4. W ( jω) = B( jω) * A (jω) ;


5. ешқайсысы


253. Негізгі кері байланысы бар тұйық жүйенің АФС-ның формуласы:


1. W (jω) =


2. W (j ) =K (j ) / ( 1- K ( j );


3. W (j ) =1/ ( 1+ K ( j );


4. W (j ) =1 / ( K ( j ) – 1);


5. ешқайсысы.


254.Күшейту звеносының дифф. теңдеуі:


1. Ушығ (t) = k Xкір (t)


2. Ушығ (t) = k /Xкір (t)


3. Ушығ (t) = 1/Xкір (t)


4. Ушығ (t) = 1+ Xкір (t)


5. ешқайсысы.


255. Күшейту звеносының беріліс функциясы:


1. W (p) =k;


2. W (p) = X кір(p)/k


3. W (p) = k/ X кір (р)


4. W (p) = (1+k) X кір(p)


5. ешқайсысы


256. Қай звеноның ауыспалы сипаттамасы көрсетілген:

У шығ

k

t


1. күшейту


2. апериодты


3. тербеліс


4. интегралды


5. консервативті


257. Қай звеноның АФС көрсетілген:

Q

k

0 p


1. күшейту


2. апериодты


3. тербеліс


4. интегралды
5. консервативті


258. Күшейту звеносының АФС теңдеуін көрсетіңіз:


1. W(j ) = K


2. W(j ) = 1/K


3. W(j ) = 1+K


4. W(j ) = 1-K


5. W(j ) = K-1


259. Күшейту звеносының операторлы теңдеуін көрсетіңіз:


1. Yшығ (Р) =kХкір(Р)


2. Yшығ (Р) = k/Хкір(Р)


3. Yшығ (Р) = 1/kХкір(Р)


4. Yшығ (Р) = k+Хкір(Р)


5. Yшығ (Р) = k-Хкір(Р)


260. Апериодты звеноның дифф. теңдеуі:


1. Т(dУшығ(t)/dt)+Ушығ(t)=kXкір(t)


2. dУшығ(t)/dt=kXкір(t)


3. Т2(d 2Ушығ(t)/dt)=kXкір(t)


4. Т(dУшығ(t)/dt)=k


5. ешқайсысы


261. Апериодты звеноның операторлы теңдеуі:


1. (Тр+1)Ушығ(р)=kXкір(р)


2. Ушығ(Р)= (Тр+1) Xкір(р)


3. ТрУшығ(р)=ТрXкір(р)


4. (Тр+1)/Ушығ(р)=k/Xкір(р)


5. ешқайсысы


262. Апериодты звеноның беріліс функциясы:


1. W(p)= k/(1+Tp)


2. W(p)= k(1+Tp)


3. W(p)= k+Tp


4. W(p)= (1+Tp)/k


5. ешқайсысы


263. Қай звеноның ауыспалы сипаттамасы көрсетілген:

Ушығ

k

0 t


1. апериодты


2. идеалды


3. тербеліс


4. консевративті


5. интегралды


264. Қай звеноның АФС көрсетілген.

0 P

w

Q


1. апериодты


2. идеалды


3. тербеліс


4. консевративті


5. интегралды


265. Апериодты звеноның АФС теңдеуі:


1. W(jω)=k/(1+jωT)


2. W(jω)=k(1+jωT)


3. W(jω)=(1+jωT)/k


4. W(jω)=k+jωT


5. W(jω)=k-jωT


266. W(P) = k1k2/ (1+T1p)(1+ T2 p) мына формуламен қай звеноның беріліс функциясы жазылады:


1. 2-дәрежелі апериодты звено


2. идеалды звено


3. тербеліс звено


4. консервативті звено


5. 2-дәрежелі интегралды звено


267. Т2(d2Ушығ/ dt2 )+2ρ(dУшығ /dt)+У шығ=k Xкір мына формуламен қай звеноның дифф. теңдеуі жазылады:


1. 2-дәрежелі звено


2. 1-дәрежелі апериодты звено


3. интегралды звено


4. консервативті звено


5. ешқайсысы


268. Қай звеноның операторлы формуласы көрсетілген:

(Т2р2+2 ρТр+1)Ушығ=kXкір


1. 2-дәрежелі звено


2. 1-дәрежелі апериодты звено


3. интегралды звено


4. консервативті звено


5. ешқайсысы


269. Қай звеноның ауыспалы сипаттамасы көрсетілген:

Ушығ

k

t


1. 1-дәрежелі апериодты звено


2. тербеліс звеносы


3. интегралды звено


4. консервативті звено


5. идеалды звено


270. W(jω) =( k1 k2 )/(1+T1 jw)( 1+T2 jw) мына формуламен қай звеноның АФС жазылады:


1. 2-дәрежелі апериодты звено


2. тербеліс звеносы


3. интегралды звено


4. консервативті звено


5. ешқайсысы


271. Қай звеноның АФС көрсетілген:

k

0 P

ω

-Q


1. 2-дәрежелі апериодты звено


2. тербеліс звеносы


3. интегралды звено


4. консервативті звено


5. ешқайсысы


272. W(P)= k/ (T2P2+2ρTp+p) мына формуламен қай звеноның беріліс функциясы жазылады:


1. тербеліс звеносы


2. 2-дәрежелі апериодты звено


3. интегралды звено


4. консервативті звено


5. ешқайсысы


273. Қай звеноның ауыспалы сипаттамасы көрсетілген:

Хшығ

0 t


1. тербеліс звеносы


2. 2-дәрежелі апериодты звено


3. интегралды звено


4. консервативті звено


5. ешқайсысы


274. Yшығ(t) = k Xкір(t)dt

мына формуламен қай звеноның дифф. теңдеуі жазылады:


1. интегралды звено


2. апериодты звено


3. тербеліс звеносы


4. консервативті звено


5. ешқайсысы


275. Интегралды звеноның операторлы формуласы:


1. Yшығ(р) =( k/р) Xкір(р)


2. Yшығ(р) = kр Xкір(р)


3. Yшығ(р) = р/k Xкір(р)


4. Yшығ(р) = (р+k) Xкір(р)


5. Yшығ(р) = Xкір(р)/kр


276. Интегралды звеноның беріліс функциясы:


1. W(р)=k/р


2. W(р)=kр


3. W(р)=k+р


4. W(р)=k-р


5. ешқайсысы


277. Қай звеноның ауыспалы сипаттамасы көрсетілген:

Ушығ

0 T


1. интегралды звено


2. апериодты звено


3. тербеліс звеносы


4. консервативті звено


5. ешқайсысы


278. Интегралды звеноның АФС:


1. W(jω)=k/jω


2. W(jω)=kjω


3. W(jω)=k+jω


4. W(jω)=k-jω


5. ешқайсысы


279. Қай звеноның АФС көрсетілген:

0 ω=∞

P

ω→О

Q


1. интегралды звено


2. апериодты звено


3. тербеліс звеносы


4. консервативті звено


5. ешқайсысы


280. Т2(d2Ушығ/dt2)+Ушығ=kХкір мына формуламен қай звеноның дифф. теңдеуі жазылады:


1. консервативті звено


2. апериодты звено


3. тербеліс звеносы


4. интегралды звено


5. ешқайсысы


281. (Т2р2+1)Y шығ(р) = kХкір(р) мына формуламен қай звеноның операторлы теңдеуі жазылады:


1. консервативті звено


2. апериодты звено


3. тербеліс звеносы


4. интегралды звено


5. ешқайсысы


282. Консервативті звеноның беріліс функциясы:


1. W(P)=k/(1+Т 2P 2)


2. W(P)=k(1+Т 2P 2)


3. W(P)=k+1+Т 2P 2


4. W(P)=k-(1+Т 2P 2)


5. W(P)=k2 + Т 2P 2+1


283. Қай звеноның ауыспалы сипаттамасы көрсетілген:


Ушығ

k

T


1. консервативті звено


2. апериодты звено


3. тербеліс звеносы


4. интегралды звено


5. ешқайсысы


284. Консервативті звеноның АФС:


1. W(jω)= k/(1+T2ω2)


2. W(jω)= k(1+T2ω2)


3. W(jω)= k+1+T2ω2


4. W(jω)= (1+T2ω2)/k


5. W(jω)= (1+T2ω2)k2


285. Қай звеноның ауыспалы сипаттамасы көрсетілген:

У шығ

t


1. идеалды дифференциалды


2. реалды дифференциалды


3. тербеліс


4. интегралды


5. консервативті


286. Идеалды дифференциалды звеноның беріліс функциясы:


1. W(р)= k p


2. W(р)= k/p


3. W(р)= k+p


4. W(р)= р/k


5. ешқайсысы


287. Идеалды дифференциалды звеноның АФС:


1. W(jω)= kjωT


2. W(jω)= k/jωT


3. W(jω)= kjω/T


4. W(jω)= T/Kjω


5. ешқайсысы


288. Қай звеноның АФС көрсетілген:

Q

ω→ ∞

ω= 0 P


1. идеалды дифференциалды


2. реалды дифференциалды


3. тербеліс


4. интегралды


5. консервативті


289. Тұрақтылықтың қай критериилері жүйе тұрақтылығын оның сипаттамалық теңдеу коэффициенттері арқылы, теңдеуді шешпей-ақ, анықтауға мүмкіндік береді:


1. алгебралық


2. жиілік


3. фазалық


4. амплитудалық


5. ешқайсысы


290. Тұрақтылықтың Раус критериі қандай ережеге негізделген:


1. таблица


2. анықтағыш


3. формула


4. графика


5. диаграмма


291. Раус критериі бойынша АРЖ тұрақты болуы үшін:


1. таблицадағы барлық 1 бағанадағы элементтер бір таңбалы


2. таблицадағы барлық элементтер теріс


3. таблицадағы барлық элементтер оң


4. таблицадағы барлық 1 қатардағы элементтер бір таңбалы


5. ешқайсысы


292. Тұрақтылықтың Гурвиц критериі неге негізделген:


1. анықтағыш


2. таблица


3. формула


4. графика


5. диаграмма


293. Гурвиц анықтағыштарының негізінде не жатыр:


1. сипаттамалық теңдеу коэффициенттері


2. сипаттамалық теңдеудің бос мүшесі


3. сипаттамалық теңдеудің оң коэффициенттері


4. сипаттамалық теңдеудің теріс коэффициенттері


5. ешқайсысы


294.Тұрақтылықтың Гурвиц критериі бойынша АРЖ тұрақты болуы үшін:


1. an > 0, ∆1 , ∆2, …; ∆n> 0


2. a0 > 0, ∆1 , ∆2, …; ∆n < 0


3. an < 0, ∆1 , ∆2, …; ∆n> 0


4. a0 < 1, ∆1 , ∆2, …; ∆n> 1


5. ешқайсысы


295.АРЖ тұрақты болуы үшін гoдограф жиілік 0 ден ∞ дейін өскенде нақты остің оң бөлігінен басталып сағат жүрісіне қарсы n квадранттан өтуі керек. Бұл қай критеридің анықтамасы:


1. Михайлов


2. Найквист


3. Гурвиц


4. Раус


5. ешқайсысы.


296. Тұйық АРЖ тұрақты болуы үшін тұйық емес АРЖ-нің АФС ( -1; j0) нүктесін қамтымауы қажет және жеткілікті. Бұл қай критеридің анықтамасы:


1. Найквист


2. Гурвиц


3. Михайлов


4. Раус


5. ешқайсысы


297. АФС (-1; j0) критикалық нүктеден өткенде және жүйе тұрақтылық шекарасында болған кездегі k беріліс коэффициентінің мәнін қалай атайды:


1. критикалық шама


2. нөлдік шама


3. бірлік мән


4. максималды мән


5. ешқайсысы


298.Тұрақты жүйелер үшін W (j ) гoдографының (-1; j0) критикалық нүктеден алыстығы қай тұрақтылық запасымен сипатталады:


1. модуль және фаза


2. модуль және аргумент


3. фаза және аргумент


4. модуль


5. фаза,


299. Критикалық нүкте мен W (j ) годографының нақты оспен қиылысқан ең жақын нүктесі арасын сипаттайтын h кесіндісін қандай тұрақтылық запасы деп атайды:


1. модуль бойынша6362528020976792.html
6362564731829198.html
    PR.RU™