Струм помножений на напругу

16. Яка потужність виділяється на резисторі X Ом, якщо через нього тече

струм Y ампера?

(Y/X)=U Y*U=P

17. Яка загальна індуктивність кола з N котушками індуктивності L Гн, L1

Гн….., з'єднаних паралельно?

(1/L1)+(1/L2)...(1/Ln)

18. Чому дорівнює постійна часу кола, що складається з конденсатора

ємністю в X та резистора величиною Y?

T=R*C

19. Чому дорівнює частота синусоїди з періодом T c?

T

20. Чому дорівнює ємкісний опір конденсатора ємністю в X за частоти Y

Гц?

21. До конденсатора ємністю X прикладена напруга Y частотою W.

Визначити величину струму, що протікає через нього.

; I = U/Xc

22. Чому дорівнює індуктивний опір котушки індуктивністю X за частоти

W?

Xl=2пfL

23. Чому дорівнює загальний опір кола, що складається з дроселя

індуктивністю L та з'єднаного послідовно резистора R, при

прикладеній до них напрузі U з частотою W Гц?

Xl=2пfL ; XL+R

24. Чому дорівнює реактивний опір кола, що містить конденсатор ємністю X, з'єднаний послідовно з індуктивністю Y та працює на частоті W Гц?

25. Послідовне коло містить резистор опором X, індуктивний опір Y та

ємнісний опір Z. Який струм тече по колу, якщо до нього прикладена

напруга U?

R1=T+Z=R ;I=U/R

26. Чому дорівнює реактивний опір кола, що містить резистор опором X,

з'єднаний послідовно з конденсатором, який має ємнісний опір Y?

27. Сила струму в колі змінюється за законом Asin wt . Частота, з якою

коливається сила струму, дорівнює/

i=Im*sin wt.

28. Напруга в колі змінюється за законом Asin wt . Період коливань

напруги дорівнює

i=Im*sin wt; v/1

1. Відношення абсолютної похибки до дійсного значення вимірювальної

величини помножене на 100%, це:

Відносна похибка вимірювання

2.Коефіцієнт ексцесу (англ. Kurtosis) — числова характеристика розподілу ймовірностей дійсної випадкової величини. Коефіцієнт ексцесу характеризує «крутість», тобто, стрімкість підвищення кривої розподілу у порівнянні з нормальною кривою.[1]

3Технічний засіб, який застосовується під час вимірювань, це:

засіб вимірювальної техніки

4. Абсолютна похибка із протилежним знаком це є:


6364152530720978.html
6364232043005750.html
    PR.RU™